Utbedring Dam Kleiveland

Diverse bygg

003Vi er nå i gang med Utbedring av dam Kleiveland. Kleivelandsdammen er det ene av Farsund Kommunes drikkevannsbasseng

Prosjektet består av : Oppgradere tilkomstvei inklusiv forsterking av bro,  opparbeide ny avtappingsløsning basseng, oppgradere forankringen av  dammen til eksisterende fjell samt en generell flikk på eksisterende damkonstruksjon.